جرم من چیست ؟

جرم من چیست که شیدای نگاهت شده ام    
آن قدر واله که انگشت نمایت شده ام     
جرم من چیست که درکلبه تنهایی خویش  
زاهد گوشه محراب لبانت شده ام 
آخر ای اختر تابنده به دامان سپهر   
جرم من چیست که رسوای زمانت شده ام
آمدی ساده نشستی به گلیم دل من 
جرم من چیست که معشوق نوازت شده ام 
ای که از شورجوانی خودت سرمستی   
ساغری نوش که ساقی شرابت شده ام 
آمدی ساده نشستی و چو طوفان رفتی  
هیچ  انگار ندیدی که خرابت شده ام   
 رفتی و بی خبر از خویش نمودی ما را  
لحظه ای چند نظرکن نگرانت شده ام  
ای که از حال دل من خبری نیست تو  را
با خبر باش که من چشم به راهت شده ام

/ 0 نظر / 10 بازدید