خواب

با یاد چشم های تو خوب است خواب من

از ابـرهـا کنــــــاره بگــــیر آفتـــــــاب من

رو بر کدام قبله به چشم تو می رســـم؟

چیــزی بگـو پیــــــــامـبـر بـــی کتاب من

چشم تو را کجای جهان جستجو کنــــم؟

پایان بده به تاب و تب بی حســـــاب من

دور از شمایل تو چنـــــانم که روز و شب

خنـــدیده اند خلــق به حال خــــراب من

از تشنگـی هــــــلاک شـدم، ساقیـا بیا

چیزی نمــــــانده از قدح پر شــــراب من

/ 0 نظر / 5 بازدید