قلب

هیچ وقت اینقدر احساس بدی نداشتم

چطور می شود این همه نامهربانی ها وظلم و ستم ها را باور کرد

چقدر رنج آور است که در اوج نیاز،تنهایی را احساس کنی

دریغ از یک دست به رسم نوازش بر سرت

از خود سوال می کنم قلب چیست؟

و برای یافتن پاسخ به سراغ کتاب میروم:یک ماهیچه میان تهی

از دبیر میپرسم قلب همه یکسان است؟

لبخندی میزند و میگوید:آری

دلم میخواهد فریاد بکشم و بگویم:

نه اینطور نیست،آدمها دروغ میگویند،کتابها دروغ می نویسند

اگر همه قلبها یکسانند پس چرا برای یک هدف نمی تپند

چرا برخی ها بی تفاوت از کنار رنج و غم و اندوه همدیگر می گذرند

چرا بعضی از قلبها سنگی و  سیاهند؟

/ 0 نظر / 25 بازدید