چه سخته ...

چه سخته ...

چه سخته چشم به راه دوختن ...

چه سخته انتظار یار کشیدن ...

چه سخته بی یار روزا رو گذروندن ...

چه سخته بی همنفس نفس کشیدن ...

چه سخته تماشای عقربه های ساعت ودم نزدن ...

چه سخته ثانیه ها رو به دقیقه شمردن ...

چه سخته قول وقراربه خاک سپردن ...

چه سخته مردن برای یار و نتونستن ...

چه سخته آرزوت بغل کردن عشق و بوسیدن ...

چه سخته پا گذاشتن روی آرزوت وتو خود خفه شدن ...

چه سخته ...

چه سخته ...

/ 0 نظر / 6 بازدید