سوک عشق

این واژه های شـعــر ِمرا

      خواب ِ سـکـوت ، گرفته ست ؛

      از این قـلـم

      که خـسـتـه و افسـرده ست ،

      دیگر ، کـلام  ِعـشق

      نـمـی ریزد

      آری  ، رفیـق ِ نیمـه ره ِ من !

      هرگز تو مـانـدگـار، نبودی 

      هرگز تو ماندگــار، نمانـدی ...

       بـگـذار در شــب ِ تـنـهـایـی

       بـا کـورسـوی خـاطـره هایت

       این دل ،

       به درد ِ خویش ، بـسـوزد

       بـگـذار واژه های شعــر ِمرا، بـاز

       خــواب ِ سـکـوت بگـیـرد

       بـگـذار ، این قـلـمزن  ِ خـسـتـه

       در ســوک ِعـشـق

        بـمـانـَد .

/ 0 نظر / 9 بازدید