از کسی که دوستش داری ساده دست نکش!


از کسی که

دوستش داری ساده دست نکش!

           شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

 و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن !

  چون شاید هیچ وقت ،هیچ کس تو رو مثل اون دوست نداشته باشه!!!

/ 0 نظر / 40 بازدید