جاده

 

چقداینحالوهوارومیشناسم

خیلیمهربونترازخوابه واسم

چقد این خاطره ها رو دوس دارم

مثآغوشهکهبیتابه واسم

 

چقداینحالوهواقدیمیه

عطرگرمرنگایکاشی داره

تهدرههاکناررودخونه

رویسنگاقلبنقاشیداره

 

چقداین خاطره هارنگتوئه

چقداینجادهتورویایمنه

چقداینحالوهوارو می شناسم

همهجاششبیهدنیایمنه

 

اینجافانوسایروشنزمین

پشتلالههایخاموش توئه

بهتومیرسمازینفاصلهها

تهاینجادهتوآغوش  توئه

 

بیپناهجادههایدوردست

میرسمکنارتوخستهیراه

تورودوسدارمهمیشهوهنوز

قفسپرندههایبیپناه

/ 0 نظر / 7 بازدید